ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

OMME MAGYARORSZÁG KFT.

2019. július 10.

Célunk az, hogy a www.ommebolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) használata során adatai biztonságban legyenek. A vásárlás során szükségféleképpen felmerül, hogy adatot kezeljünk, ezért minden igyekezünk az, hogy a jogszabályi környezettel összhangban biztonságosan, átlátható működés útján, gondosan és tisztességesen kezeljük adatait. Ezen célok beváltása és a szabályok betartása érdekében megalkottuk az Adatvédelmi szabályzatunkat, amellyel kapcsolatban megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek. A jelen Adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed mind a Weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő vagy terméket vásárló felhasználókra, azaz az Ön személyes adatainak kezelésére. A jelen szabályzat a fentebb feltüntettet időponttól alkalmazandó és hatályos.

Az OMME Magyarország Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 

– 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról 

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről 

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

– 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról 

Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő: 

A szolgáltató neve: OMME Magyarország Kft.

A szolgáltató székhelye: 1094 Budapest, Viola utca 48. 

A szolgáltató panaszügyintézési helye: 20194 Budapest, Viola utca 48.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ommebolt@omme.hu?

Cégjegyzékszáma: 01-09-185640

Adószáma: 24847223-2-43 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3613230005

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.EU Szolgáltató Kft., 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14., support@tarhely.eu

A Weboldalon történő online fizetés szolgáltatója:

A Bank a fizetéssel összefüggő adatokat a továbbiakban a rá irányadó jogszabályok szerint, mint adatkezelő kezeli.

A vásárlás teljesítésében szerződött Szállítási partnerünk adatai:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Aésónémedi  GLS Európa u. 2., https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

A vásárlás során megadott és a kiszállításhoz, valamint adott esetben az utánvétes

fizetéshez szükséges, lentebb meghatározott személyes adatok és egyéb információk átadásra kerülnek a Szállító partnerünk részére.

Könyvelés:

Mérleg 2000 Kft., 2600 Vác Sirály utca 20. fsz. 1., mérleg2000@invitel.hu, 

Számlázóprogram:

ABC-Soft Online Számítástechnikai Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse u. 10., abcsoft.program@gmail.com

Adatkezelés célja

A Weboldal célja a termékeink megismertetése és promóciója jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink számára, valamint ezen termékek értékesítése. A személyes adatok kezelésére e cél elérése érdekében kerül sor, az egyes célokat tételesen és részletesen ismertetjük alább. 

1. Weboldal látogatása regisztráció nélkül
Adatkezelés célja
A Weboldal működtetése és az azon található információk elérhetővé tétele, a Weboldal fejlesztése és karbantartása, a felhasználói élmény fokozása, weboldal-analitika alkalmazása, fejlesztése. Weboldalunk cookie-kat használ, a cookie-k használatáról külön Cookie tájékoztató áll a felhasználók, látogatók rendelkezésére.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés megkötése ill. teljesítése.
Kezelt személyes adatok köre
A cookie-k és azokkal összefüggésben látogatói kiosztott IP cím, a hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, az operációs rendszer típusa, a böngésző típusa és verziószáma, és a Weboldal látogatása során végzett aktivitásra vonatkozó adatok. Ezek kezelésére túlnyomórészt aggregált ill. anonimizált formában kerül sor, cookie-k segítségével
Adatkezelés időtartama
A látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására 2 évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, azaz személyes adatokat nem tartalmazó formában kerülnek kezelésre. 
Adatfeldolgozók köre
A Tárhely-szolgáltató
2. Weboldalon való regisztráció
Adatkezelés célja
Vásárlói fiók létrehozása, fiók fenntartása, vásárlásra vonatkozó szerződés megkötésének elősegítése, jövőbeli vásárlások megkönnyítése
Érintettek
A Weboldalon regisztrált látogatók, akik vásárlói fiókot hoztak létre
Adatkezelés jogalapja
A regisztráció során megadott adatokat a látogató hozzájárulása alapján kezeljük, az adatok összekapcsolásra kerülnek a Weboldal által használt és gyűjtött cookie-kal. 
Kezelt személyes adatok köre
Vezetéknév, keresztnév, felhasználói név, e-mail cím, jelszó, mobiltelefonszám, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, regisztráció időpontja, IP cím.
Adatkezelés időtartama
A vásárlói fiók megszüntetéséig kerül sor adatkezelésre
Adatfeldolgozók köre
A Tárhely-szolgáltató
Egyéb
Felhívjuk látogatóink és vásárlóink figyelmét arra, hogy felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, Ön szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
3. Weboldalon való vásárlás regisztráció nélkül
Adatkezelés célja
Adásvételi szerződések megkötésének elősegítése, teljesítése és a vásárlás lebonyolítása, kapcsolattartás
Érintettek
Azok a látogatók, akik regisztráció nélkül vásárolnak, azaz a regisztráció nélküli vásárlók
Adatkezelés jogalapja
Adásvételi szerződések megkötése, teljesítése
Kezelt személyes adatok köre
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, adásvétel tárgya és időpontja, IP cím.
Adatkezelés időtartama
Az adásvételi szerződés teljesítéséig, valamint a számla a keletkezését követő 8 évig a számviteli törvény alapján.
Adatfeldolgozók köre
Tárhely-szolgáltató, könyvelés
Adattovábbítás
Online fizetés esetén az online fizetést biztosító szolgáltatók valamint a termék kiszállítását végző szállítási partner 
4. Vásárlás a Weboldalon regisztrációval
Adatkezelés célja
Adásvételi szerződések megkötésének elősegítése, teljesítése és a vásárlás lebonyolítása, kapcsolattartás
Érintettek
Azok a regisztrált látogatók, akik regisztráció útján vásárolnak
Adatkezelés jogalapja
Adásvételi szerződések megkötése, teljesítése 
Kezelt személyes adatok köre
Vezetéknév, keresztnév, felhasználói név, e-mail cím, jelszó, mobiltelefonszám, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, regisztráció időpontja, adásvétel időpontja, tárgya, IP cím.
Adatkezelés időtartama
Az adásvételi szerződés teljesítéséig, valamint a számla a keletkezését követő 8 évig a számviteli törvény alapján.
Adatfeldolgozók köre
Tárhely-szolgáltató, könyvelés
Adattovábbítás
Online fizetés esetén az online fizetést biztosító szolgáltatók valamint a termék kiszállítását végző szállítási partner
5. Vásárlás személyesen
Adatkezelés célja
Adásvételi szerződések megkötésének elősegítése, teljesítése és a vásárlás lebonyolítása, kapcsolattartás
Érintettek
Vásárlók akik személyesen megjelennek üzletünkben
Adatkezelés jogalapja
 Adásvételi szerződések megkötése, teljesítése
Kezelt személyes adatok köre
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, adásvétel tárgya és időpontja
Adatkezelés időtartama
Az adásvételi szerződés teljesítéséig, valamint a számla a keletkezését követő 8 évig a számviteli törvény alapján.
Adatfeldolgozók köre
Könyvelés
6. Adatmegőrzési kötelezettség vásárlással kapcsolatban
Adatkezelés célja
Jogszabályok betartása, jogszabályoknak való megfelelés
Érintettek
Minden vásárló
Adatkezelés jogalapja
Jogszabályi kötelezettség teljesítése, adózási és számviteli szabályoknak való megfelelés 
Kezelt személyes adatok köre
Név, cím és azon adatok köre, amelyek a számlákon szerepelnek
Adatkezelés időtartama
A számla kiállítását követő 8 év a számviteli törvény alapján
Adatfeldolgozók köre
Tárhely-szolgáltató és könyvelő
7. Megrendelés teljesítése, vásárlói igényérvényesítés és 

az igényérvényesítéssel szembeni védekezés

Adatkezelés célja
Az adásvételi szerződés teljesítése, vásárlási elégedettség, előterjesztett vásárlói kifogásokkal, igényekkel szembeni álláspont ill. védekezés
Érintettek
Minden vásárló
Adatkezelés jogalapja
Az eladói szolgáltató adásvétel teljesítéséhez fűződő jogos érdeke 
Kezelt személyes adatok köre
Regisztrációs vásárlás esetében a regisztrációs adásvételnél kezelt adatok köre, regisztráció nélküli vásárlás esetében az enélkül lebonyolított adásvételnél kezelt adatok köre, az előterjesztett vásárlói igények esetén az adásvételre és vásárló azonosítására vonatkozó adatok köre.
Adatkezelés időtartama
A számla kiállítását követő 8 év a számviteli törvény alapján
Adatfeldolgozók köre
Tárhely-szolgáltató és könyvelő
Adattovábbítás
Eladói szolgáltató jogi képviselője
8. Vásárlói, fogyasztói panaszok kezelése
Adatkezelés célja
Előterjesztett panaszok, kifogások kezelése
Érintettek
Azon vásárlók, akik panaszt terjesztettek elő
Adatkezelés jogalapja
Fogyasztóvédelmi és szavatossági kötelezettségek teljesítése 
Kezelt személyes adatok köre
Regisztrációs vásárlás esetében a regisztrációs adásvételnél kezelt adatok köre, regisztráció nélküli vásárlás esetében az enélkül lebonyolított adásvételnél kezelt adatok köre, az előterjesztett vásárlói igények esetén az adásvételre és vásárló azonosítására vonatkozó adatok köre.
Adatkezelés időtartama
Fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 év a panaszeljárás lezárását követően, illetve a számlára vonatkozó adat a számla kiállítását követő 8 év a számviteli törvény alapján
Adatfeldolgozók köre
Tárhely-szolgáltató és könyvelő
Adattovábbítás
Fogyasztóvédelmi és a panaszeljárásban érintett, bevont hatóság, Eladói szolgáltató jogi képviselője.
9. Weboldalon felmerülő kérdések megválaszolása
Adatkezelés célja
Azon vásárló, látogatói megkeresések megválaszolása, amelyek általános érdeklődést tartalmaznak és nem minősülnek igényérvényesítésnek illetve panasznak.
Érintettek
Látogató illetve vásárló által írt megkeresés, érdeklődés
Adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájárulás 
Kezelt személyes adatok köre
Név, e-mail cím, és azon adatok köre, amely a megkeresésben szerepel, pl. telefonszám, cím
Adatkezelés időtartama
A megkeresés beérkezésétől számított 2 év
Adatfeldolgozók köre
Tárhely-szolgáltató
10. Személyes adatok körére vonatkozó igényérvényesítés
Adatkezelés célja
A személyes adatok érintettjeinek nyilvántartása, esetleges előterjesztett igényérvényesítéssel szembeni védekezés
Érintettek
Az Adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartozó, személyes adat érintettje
Adatkezelés jogalapja
Eladói szolgáltató jogos érdeke
Kezelt személyes adatok köre
Az igényérvényesítési megkeresésben lévő vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, cím, telefonszám, megkeresés dátuma, valamint a megkeresésre adott válasz.
Adatkezelés időtartama
Igényérvényesítési eljárás lezárását követő 5 év
Adatfeldolgozók köre
Tárhely-szolgáltató
Adattovábbítás
Fogyasztóvédelmi és a panaszeljárásban érintett, bevont hatóság, Eladói szolgáltató jogi képviselője.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok az adatkezelés céljának megvalósulásához szükségesek, vagy ameddig jogszabály azt előírja számunkra. Amennyiben a cél megszűnik vagy beteljesül, a személyes adatokat töröljük, vagy korlátozzuk az azokhoz való hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatai továbbításakor mindig arra törekszünk, hogy az elérhető legbiztonságosabb módon járjunk el. Csak olyan partnerek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben rendelkeznek székhellyel és a szigorú Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok irányadóak ezen partnerekre. Könyvelésünk és Szállító partnerünk Magyarországon rendelkezik székhellyel. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és nem is tervezzük. (TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ?)

 

A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. bankkártya/hitelkártya számokat vagy számlainformációkat. Ezek fizetési adatok kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre.

 

Abban az esetben ugyanakkor továbbíthatjuk személyes adatait, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. bíróság vagy hatóság kötelezése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk fellépni   (pl. bűncselekmény miatt jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges).

Szállító partnerünk részére mint harmadik személy részére a fentiekben ismertetett módon szállítási név, cím, vásárló neve illetve számlázi név cím, e-mail cím, telefonszám kerül megküldésre annak érdekében, hogy az adásvétel teljesítéséhez szükséges fuvarozási tevékenységet el tudja a Szállító partner végezni, valamint az Ön által megadott telefonszámon fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a termék kikézbesítése, átadása céljából. A Szállító partner kézbesítésére a Szállító partner ÁSZF-je és adatkezelési szabályzata az irányadó.

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos esetekben Szállító partnerünkön túl más üzleti partnerünk segítségét vesszük igénybe szerződés útján. Ilyen esetekben az üzleti partnerünk adatfeldolgozónak minősülhetnek, amely esetenként adatkezeléssel is járhat. Amennyiben ilyen eset konkrétan előfordulna, úgy Önt mindenképpen külön tájékoztatjuk.

Tájékoztatás az Ön jogairól

Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kikérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok helyesbítését illetve kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére személyes adataid felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk kezelt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

Tájékoztatáshoz való jog

Ha előterjesztette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való igényét, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel. 

Adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult a részünkre megadott és általunk tárolt adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges. 

Tiltakozás joga 

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint. 

Hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket. 

Panaszeljárás

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: 06/1/391-1400 

Fax: 06/1/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: http://naih.hu 

Tájékoztatjuk, hogy a helyesbítés és törlés jogának legkényelmesebb és leggyorsabb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül átszerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az adatai törlésre kerülnek, úgy többé nem fér hozzá regisztrációjához a Weboldalon keresztül. Azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra. 

Tájékoztatjuk, hogy mind az Általános szerződési feltételünk, mind a jelen szabályzat és a Weboldal is tartalmazhat olyan oldalakra közvetlenül mutató internetes hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk

(pl. Szállítói partner weboldala, más üzleti partnerek weboldalai), így ezen weboldalakra értelemszerűen nem vonatkozik jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztatás. Kérjük, hogy a partnereket érintő adatkezelési célok, kezelt adatok körére, eljárások és adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatok, tájékoztatók megismerése érdekében keresse fel közvetlenül a partnerek weboldalait.

* * *

Jelen szabályzatot bizonyos időnként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított legfrissebb változatot közzétesszük a Weboldalon. Amennyiben a személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás következik be, úgy Önt erről email útján tájékoztatjuk.